Small Tips For Your Website

Genesis Problem

Site Title không hiển thị trên Browser Bar

Cách Fix: Kiểm tra lại file Theme Function.php và thêm dòng này vào

// Enable title tag add_theme_support( 'title-tag' );